"Salmon" get Best in Show in Changzhou,Dec 1, 2013

 

"Salmon" get 2 X Best in Show and BIS3 in Taizhou,Nov 23-24, 2013

 

"Salmon" get BIS1 and BIS2 in Jiaxing,Nov 16-17, 2013

 

"Salmon" get Best in Show in Suzhou,Nov 10, 2013

 

"Salmon" get Reserve Best in Show in Nantong,Nov 3, 2013

 

"Salmon" get BIS3 and BIS4 in Nanjing April 6-7, 2013

Andy(Chen Zhi)

2878625@qq.com

Nanjing.China


 

Sitemap技术支持:大麦优宠设计工作室大麦优宠提供网站设计及技术支持